Martial Arts Testing for Aikikai Rank

Aikido Testing (Adults)

5th Kyu

(60 Practice Days)

All brown belt requirements, plus:

Shomenuchi Ikkyo (omote/ura)

Shomenuchi Iriminage

Katatetori Shihonage (omote/ura)

Ryotetori Tenchinage

Tsuki Kotegaeshi

Ushiro Tekubitori Kotegaeshi

Morotetori Kokyuho

4th Kyu

(80 practice days)

Shomenuchi Nikkyo (omote/ura)

Yokomenuchi Shihonage (omote/ura)

Tsuki Iriminage

Ushiro Tekubi Sankyo (omote/ura)

Ushiro Ryokatatori Kotegaeshi

Suwari Waza:

Shomenuchi Ikkyo

Katatori Nikkyo (omote/ura)

Katatori Sankyo

3rd Kyu

(100 practice days)

Yokomenuchi Iriminage (two ways)

Yokomenuchi Kotegaeshi

Tsuki Kaitennage

Ushiro Ryokatatori Sankyo (omote/ura)

Morotetori Iriminage (two ways)

Shomenuchi Sankyo (omote/ura)

Suwari Waza:

Shomenuchi Iriminage

Shomenuchi Nikkyo (omote/ura)

Hanmi-Handachi:

Katatetori Shihonage

Katatetori Kaitennage (uchi/soto mawari)

Tachitori & Jotori

Shomenuchi/Tsuki

2nd Kyu

(200 practice days)

Shomenuchi Shihonage

Shomenuchi Kaitennage

Yokomenuchi Gokyo

Ushiro Tekubitori Shihonage

Ushiro Tekubitori Jujinage

Ushiro Kubishime Koshinage

Morotetori Nikkyo

Hanmi-Handachi:

Shomenuchi Iriminage

Katatetori Nikkyo

Yokomenuchi Kotegaeshi

Tachitori & Jotori:

Shomenuchi/Tsuki

Randori (2x1)

 
1st Kyu

(300 practice days)

Katatori Menuchi - five techniques

Yokomenuchi - five techniques

Morotetori - five techniques

Shomenuchi - five techniques

Ryotetori - five techniques

Koshinage - five techniques

Tantotori

Hanmi-Handachi

Ushiro Waza - five techniques

Tachitori & Jotori

Randori (3x1)

Shodan

(400 practice days)

All of 1st Kyu requirements

Tachitori

Jotori

Henkawaza

Randori (4x1)

Nidan

(600 practice days)

Attend two seminars per year after Sho-Dan

All of Sho-Dan requirements

Tachitori - two people

Randori (5x1)

Kaeshiwaza